;

Gå Ut Senteret flyttes – sterke reaksjoner

Foto: Normisjon

Skrevet av Birgit Nersten Lopacki

I et ekstraordinært årsmøte før jul ble det vedtatt å flytte Gå Ut Senteret fra Hurdal til Trondheim. – Jeg må innrømme at det har skapt så stor sorg at jeg tenker på det hver dag, sier tidligere rektor på skolen, Hans Thore Løvaas.

Det var i april i fjor at Normisjons landstyre ba styret ved misjonsskolen Gå Ut Senteret (GUS) om å utarbeide en plan for videre drift, og generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland å vurdere hvordan organisasjonens misjonærutrustning skulle se ut i framtiden. Vedtaket om skolens framtid ble tatt på et ekstraordinært årsmøte i begynnelsen av desember, hvor det ble bestemt at den skulle flyttes til Trondheim.

– Dette er både en gledelig og en vemodig dag, uttalte generalsekretæren rett etter at avgjørelsen ble tatt.

– Vemodig fordi vi skal flytte fra Hurdal, som har betydd mye for så mange. Vi tenker spesielt på konsekvensene dette får for de ansatte og tror at noen GUS-venner vil kjenne skuffelse over avgjørelsen om flytting. Samtidig kjenner vi glede over mulighetene for et bærekraftig Gå Ut Senter i Trondheim, og håper engasjementet for skolen kan flytte med dit. 
Bakgrunnen for vedtaket er i følge Normisjon store underskudd og sviktende elevtall. Misjonsskolen, som er godkjent for 72 elever, har dette skoleåret kun 26 elever, og Normisjon som skolens eier mener det ikke er grunnlag for å drive skolen videre i sin nåværende form.

Gerson Celeti, lærer ved Gå Ut Senteret.


Kritisk til avgjørelsen
Flere av de ansatte ved misjonsskolen er svært uenig i landsstyrets vedtak. En av dem er Gerson Celeti, lærer ved skolen. Han er svært kritisk til prosessen i forkant av vedtaket og stiller spørsmål ved grunnlaget for avgjørelsen om flytting, som han mener er forhastet og lite gjennomtenkt.

– Et godt lederskap bruker tid på en så viktig avgjørelse som å legge ned den eneste kompetanse– og praksisorienterte misjonsskolen i sitt slag i Skandinavia, sier han og mener det ikke er gjort i denne prosessen. 
Han mener det er kritikkverdig at man i løpet av utredningsarbeidet kun hadde to samtaler med de ansatte fordelt på to besøk på skolen, og tror ikke det var nok til å kunne gjøre en helhetsvurdering av skolen. 
– Dette har vært en ovenfra– og ned–prosess hvor skolens ansatte ikke har blitt invitert til å delta i diskusjonene rundt skolen og hvor man kun har hatt fokus på de økonomiske problemene i stedet for å se på skolens potensiale, legger han til.
Han sier de ansatte tilbød seg å kjøpe husene de bor i for å bedre økonomien.

Krevende sak
– Hadde du godt nok grunnlag for å gi anbefaling om å flytte skolen, styreleder i GUS, Ole Martin Rudstaden?
– Ja, det mener jeg helt klart. Vi har brukt god tid til å jobbe med alt fra endringer i skolens innhold til driftsmodeller. Vi har snakket med mange, mange mennesker og utarbeidet en omfattende rapport som er åpen for alle. I tillegg har vi tatt med oss informasjon fra tidligere utredninger ved Gå Ut Senteret og erfaringer fra tidligere styrer ved skolen.

Styreleder i GUS, Ole Martin Rudstaden.

Leder for landsstyret, Tormod Kleiven, støtter Rudstaden. Han mener tiden de har hatt til rådighet er blitt brukt til en grundig utredning. 
– Målet har vært å avklare om og i tilfelle hvordan det kunne være grunnlag for fortsatt drift av misjonsskolen Gå Ut Senteret. Utredningen har involvert mange med erfaring og kompetanse innen misjonsskoledrift i Normisjon.

– Spørsmålet om fortsatt skoledrift i Hurdal har vært en svært krevende sak – ikke minst fordi det fra styret, tillitsvalgte og de ansatte med rektor i spissen er lagt ned så mye arbeid og engasjement over lang tid i det å få til en drift med økonomisk bærekraft. Styret rapporterte til landsstyrets møte i april i fjor at det ikke var økonomisk grunnlag for fortsatt drift. Landsstyret valgte likevel å garantere drift for inneværende skoleår, sier Kleiven.
Skoledriften ved GUS var ifølge landsstyrelederen oppe til behandling på samtlige møter fram til vedtaket ble gjort i desember.
– Det var et samstemt landsstyre som konkluderte med at det beste grunnlaget for å kunne opprettholde en bærekraftig skoledrift, var i Trondheim og i samarbeid med Salem menighet, opplyser han.

Leder for landsstyret, Tormod Kleiven.

Ønsket mer tid
Rektor på GUS, Kai Ove Berg, mente i forkant av det ekstraordinære årsmøtet at det da var for tidlig å fatte et vedtak om skolens framtid.

– Hva tenker du nå?
– I slike prosesser er det naturlig at man spør seg selv om det har vært brukt tilstrekkelig med tid. I etterkant tenker jeg at det nå var klokt at det ble gjort et vedtak, og at det kom i 2014. 

– Hva tenker du om vedtaket som ble gjort?

– Da vi feiret 30 års jubileum for skolen i 2014, tok jeg noen historiske skritt bakover og møtte veldig sterkt visjonen skolen er tuftet på. Det var denne visjonen som engasjerte meg da jeg søkte stillingen som rektor for snart tre år siden, og det er viktig å understreke at det er den samme visjonen landsstyret nå ønsker å gi rom for i nye omgivelser gjennom sitt vedtak. Når medarbeidere og misjonsfolk uttrykker skuffelse over vedtaket, opplever jeg at de på en positiv måte uttrykker at Gå Ut Senteret i Hurdal har en spesiell betydning for dem. 

– Hvilke tanker gjør du deg om GUS i Trondheim, og hva tror du blir de største utfordringene?

– Jeg tror vi må tørre å si at det blir en ny skole, og at noen ting naturlig nok vil bli annerledes. Samtidig må vi være tydelige på at skolen vil være bygget på den samme intensjonen og ønsket om å utruste unge mennesker til liv og tjeneste for Jesus og sin neste. Jeg har ikke besøkt Salem selv ennå, men etter det jeg har forstått er det mange ting som ligger til rette for å få til et godt skoletilbud i Trondheim.  
Berg sier de noen ganger har savnet en menighet i nærheten eller på skolen i Hurdal, noe som nå blir en realitet i Trondheim. Han tror det vil bli en positiv side ved skolen. Det samme gjelder ifølge rektoren det diakonale arbeidet hvor elevene kan delta i menighetens eget arbeid. 
– Det største spenningsmomentet for meg, er om man lykkes med å skape strukturer og rammer som ivaretar og bygger en skoleidentitet midt i en stor forsamling og i en stor by. Men dette vet jeg det jobbes godt med. 
Rektoren vil ikke kommentere om han har fått tilbud om å bli med skolen videre til Trondheim eller om dette er aktuelt for ham.

Nøktern fremdriftsplan
Driften av misjonsskolen blir et samarbeidsprosjekt mellom Salem menighet i Trondheim og Normisjon sentralt. 
– Trondheim er blant annet valgt av misjonsstrategiske hensyn. Når skolen skulle flyttes, ønsket vi å flytte den til et sted utenfor `bibelbeltet´ og et sted der det ikke er mange bibelskoler fra før, sier Langmoen Kvelland og legger til: 
– Gå Ut Senteret har gjennom 30 år betydd utrolig mye for Santalmisjon og senere for Normisjon. Skolen har en stolt historie og har spilt en sentral rolle i arbeidet med å opp-fylle disse to organisasjonenes visjoner. Nå må vi imidlertid se framover og sørge for at GUS i Trondheim viderefører dette arbeidet. Det å knytte skolen opp mot et levende og pulserende menighetsmiljø tror vi vil være en styrke både for skolen og menigheten.   
Skolen beholder navnet Gå Ut Senteret, og tar med seg studieinnholdet den har i dag. I første omgang er det kun linjen Global Disippel som starter opp til høsten, men fra høsten 2016 vil også linjen Faith in action komme i gang. Hva som skjer med misjonærutdanningen i organisasjonen, er ikke avklart ennå.

– Det har vært viktig for oss her i Trondheim at det er Gå Ut Senteret og ikke en ny bibelskole, som kommer til Trondheim, sier Ørjan Tinnen, prosjektleder for GUS Trondheim til KPK.
Han mener de har arbeidet frem en nøktern fremdriftsplan som skal sikre den videre driften de neste årene. Den innebærer blant annet et forventet elevtall på mellom 20 og 30 elever det første året. På lengre sikt er målet å benytte seg av hele skolegodkjenningen med 72 elevplasser. 
– Dagens elevtall er halvert i forhold til hva det var for to år siden. Derfor har vi vært nødt til å være både nøkterne og ambisiøse samtidig, forklarer Tinnen.
– Normisjons menighet i Trondheim, Salem, er en bærekraftig og livskraftig menighet med en utadrettet profil. Menigheten har også en sterk disippelgjørende kultur. Samarbeidet med Salem og menighetens profil er viktig for at dette skal bli en god løsning for Gå Ut Senteret på sikt, sier styreleder Rudstaden til KPK.

Gamle sår blir nye 
Tidligere generalsekretær i Santalmisjonen og tidligere rektor ved GUS, Hans Thore Løvaas, er en av de som synes det er skuffende at man ikke har satset videre på GUS i Hurdal:
– Jeg må innrømme at det har skapt så stor sorg at jeg tenker på det hver dag. Jeg forstår at det er økonomien som styrer.  Jeg forstår også at det gjøres et forsøk på å videreføre deler av Gå Ut Senteret i Trondheim i samarbeid med Normisjons forsamling, Salem. Jeg håper at det kan bli et bra tiltak i et aktivt, evangeliserende og diakonalt ungdomsmiljø.

Hans Thore Løvaas, tidligere generalsekretær i Santalmisjonen og tidligere rektor ved GUS.

Løvaas frykter likevel at det man taper på beslutningen om å flytte skolen blir større enn det man vinner, både strategisk, økonomisk og på oppslutningen fra deler av misjonsfolket.  
Noe av skuffelsen handler også om tidligere landstyrebestemmelser om å kopiere misjonsskolens linjetilbud, Global disippel, på Grimstad bibelskole hvor de startet en tilsvarende linje under navnet World Wide Walk.  
– For skoleåret 2014-2015 kan det ha medvirket til at GUS fikk 20 færre elever og Grimstad 27 flere elever. Istedenfor å utfylle hverandre, har det blitt en intern konkurranse i organisa-sjonen, sier Løvaas som også har vært inter-nasjonal leder i Normisjon.
Dette er et sårt punkt også for Celeti. Han etterlyser et vedtak landsstyret ikke har gjort: Å la GUS igjen få eneretten til denne linjen i organisasjonen nettopp for å styrke skolens økonomi som han mener ble rasert da bibelskolen i Grimstad fikk opprette det samme tilbudet for et par år siden.

Kompetanse kan gå tapt
– Hva sitter GUS på av internasjonal kompetanse i dag og hvordan ser du for deg at den videreføres til Trondheim, rektor Berg?
– Gå Ut Senteret ble etablert med en hovedhensikt: å tjene misjonen.  Det sterke misjonsfokuset har fulgt vår skole gjennom hele historien, og er en del av vår identitet. Det handler om å bringe verden inn i klasserommet og klasserommet ut i verden. Dette handler om mulighetene som ligger i våre fagplaner og om hvordan skolen prioriterer sine ressurser.  Alle lærere og deler av administrasjonen på Gå Ut Senteret har per i dag kortere eller lengre erfaring fra misjonsarbeid.  Dette gjør at vi har et stort nettverk, høy bevissthet og en nærhet til misjon som preger hele miljøet.
Berg mener det vil være naturlig at man ser etter personer med samme type erfaring for at misjon fortsatt skal få sterke fotavtrykk i klasserommene i Trondheim. Han mener også det gode samarbeidet GUS har hatt med Normisjons internasjonale avdeling vil fortsette fordi flere av praksisplassene for uteoppholdene til skolen er knyttet til avdelingens arbeid. Dermed vil de ha naturlige kontaktpunkter seg i mellom. 

Løvaas er ikke like positiv som Berg. Han frykter at kompetansen GUS i dag har, vil gå tapt.
– De siste årene har det blitt utviklet misjons-kurs på engelsk med sterk vekt på praktisk missiologisk undervisning og utrustning til tjeneste internasjonalt. Dette har skjedd i samarbeid blant annet med Pinsevennenes Ytremisjon og med internasjonale samarbeidspartnere. Alt dette står nå i fare for å bli nedlagt. Det snakkes om en pause, men det er utrolig vanskelig å ta det opp igjen når viktige ressurspersoner og visjonsbærere slutter.  GUS har vært en garantist og en inspirasjon for å bevare Normisjons ytremisjonsprofil.
Mindre ytremisjon?

Gamle sår blir nye 
Løvaas stiller seg undrende til om organisasjonen kommer til å vinne noe på å flytte skolen til Trondheim.
– Økonomisk koster det svært mye å avslutte noe og det koster å begynne på et nytt sted.  Det koster mye å beholde bygningene i Hurdal, driftsutgiftene på et så stort anlegg er dyrt og det blir heller ikke mye å tjene på et eventuelt salg grunnet beliggenheten, sier han til Agenda 3:16. 
– Det største tapet vil imidlertid være oppslutningen fra de mange mi-sjonsvennene som føler at Normisjon nå har tatt fra dem det siste som Santalmisjonen brakte med seg inn i fusjonen. Først solgte man eiendommene og Santalgården for å hjelpe på driften av Normisjon og så til slutt tok man Gå Ut Senteret. Når samtidig misjonærtallet synker til under 20, blir Normisjon mer og mer en indremisjon med et mindre og mindre ytremisjonsengasjement.

Generalsekretær Langmoen Kvelland deler ikke Løvaas sitt syn:
– Jeg skjønner godt at noen kan oppleve skuffelse når en skole man har arbeidet for i lang tid, flyttes. Men målet her er å redde og styrke Gå Ut Senteret, sier hun.
– Internasjonal misjon er svært viktig, og det internasjonale misjonsengasjementet i Normisjon skal øke, ikke minke! understreker hun videre og legger til at det ikke var mulig å få GUS til å gå i balanse i Hurdal.
– Det har vi derimot stor tro på at vi skal klare i Trondheim. Der kopler vi GUS til en stor, livskraftig og oppegående menighet som alle-rede har et klart misjonsfokus og som ønsker å styrke dette. Dessuten er Trondheim en by som utdanner svært mange unge mennesker. Misjonsstrategisk mener vi at dette er en klok beslutning.